อาหารและเครื่องดื่ม

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

2.1 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เพชรรัตน์   ชคัตประกาศ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิริยา   ชาญณรงค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประวิทย์   ตันติวศินชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไพบูลย์   คุจารีวณิช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัยวัฒน์   แสงรัฐวัฒนะ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชุตินันท์   สนั่นเสียง
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
2.2 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไกรเสริม   โตทับเที่ยง
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวิทย์   ชุนศิลปเวช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เกริกไกร   กวีวิวิธชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มนต์ชัย   เรืองอารีรัชต์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธวัชชัย   เลิศมหาเกียรติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศุภลักษณ์   อัศวานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประกายจิตร   สุรอมรกูล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       25 ม.6     ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ   ต.บ้านปรก   อ.เมือง   สมุทรสงคราม   75000
  โทรศัพท์:   034-751-1457     มือถือ:   089-779-1317     แฟกซ์:   034-751-1460
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปัญจมา   วิภามาส
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
2.3 เครื่องครัวและอุปกรณ์
 -
2.4 อื่น(ระบุ)
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โรงน้ำแข็ง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไพโรจน์   ตั้งจิตนุสรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -