การเงิน

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

5. การเงิน
  5.1 ธนาคาร/สถาบันการเงิน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธีรวุฒิ   ศศินุกูล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อาทิตย์   ทิวไผ่งาม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   ทิสโก้ทาวเวอร์   10   48/2     สาทรเหนือ   สีลม   บางรัก   กรุงเทพฯ   10500
  โทรศัพท์:   02-633-6856-7     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อังคณา   หิรัญพฤกษ์ (ตรีรัตนาทิพย์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จุลนนท์   ศรีธัญรัตน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปราชญ์   เยาวพงศ์ศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิไลวรรณ   เตียศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารกรุงเทพ
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   สุมาลี   หวังประกอบสุข
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมศักดิ์   ดีมงคลสุข
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมเกียรติ   ศรีสุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุภรักษ์   ปัญญาธรรมคุณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ยิ่งลักษณ์   คงคาสัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาง   ชุติมา   กิจจำนงค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   น้ำทิพย์   โพธิสัตย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารซิตี้แบงค์
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   โยธิน   เจนวาณิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       82     สาธรเหนือ     บางรัก   กรุงเทพฯ  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิชา   กุลกอบเกียรติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิรุฬห์   จิตมหนิรันดร์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปลายพันธุ์   เจริญพานิช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   รัษฎา   สีละชาต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กอบศักดิ์   ดวงดี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทิตพงศ์   แดงรัศมีโสภณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   ภาวินี   หาญสมภพ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มนู   สุทธิพงษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศุลีพร   ประทิพพรกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุจินดา   ปิลันธนดิลก
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารเกียรตินาคิน
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ศราวุธ   จารุจินดา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชุติมา   สิริเวชชะพันธ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นันทนี   ศรีสุขสวัสดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธีรภาพ   วิเศษสินธุ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นึกรัก   ใบเงิน
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรณัฎฐ์   เลิศประจักษ์ธาตรี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุจินดา   เวียงเพิ่ม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พัชรินทร์   สุรัตตานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธัญลักษณ์   กุลชล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิมลรัตน์   นีติวัฒนพงษ์(อเนกพงษ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เพียงเพ็ญ   จิระพันธุ์(สุกสว่าง)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไพบูลย์   น้อยเพ็ง
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัยวัฒน์   อุทัยวรรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นภาพร   ประภาพรรณสิริ(เรืองรจิตปกรณ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อรพิน   ฉันตระกูลโชติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชลนี   เรียบร้อยเจริญ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มาลินี   พรประยุทธ(ธำรงกิจนภา)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จารุณี   อมรเกียรติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทัศนานวล   ภักตร์ผ่องศรี--
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นพวรรณ   สุวรรณเวช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พัชรี   อุทัยรัตนกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

5.2 บริษัทหลักทรัพย์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธิดา   เอื้อสุนทรวัฒนา (เพียรอุสาหะ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมชาย   ทรรศนียศิลป์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรพริ้ง   สุขสันติสุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  Thanachart Securities Public Company Limited
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จันทิรา   บุริประเสริฐ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ (มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ขวัญนภา   สุขวัต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   เอ็มบีเค   14   440 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์       วังใหม่   ปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-2179595 ต่อ 8678     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มาลี   ศิรินิมิตรผล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อารยา   บูรณเทพาภรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มงคล   เยี่ยงศุภพานนทร์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
  5.3 ประกันชีวิต/ประกันภัย
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   สุวัฒน์   ฤกษ์สุจริต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิมพกานต์   อนุตรยนตร์ชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   ศิริลักษณ์   สายวิเชียร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  เมืองไทยประกันชีวิต
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ณัฐินี   ทับจินดา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปุณฑริกา   ใบเงิน
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พจมาน   เฟื่องอารมย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทิพจุฑา   เพิ่มชาติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วีระศักดิ์   นาคะชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พลเทพ   สิทธิ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภรณี   บุญเกศ(ธราสุวรรณ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุทีม   ภัทรมาลัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กัลยา   ม้ามณี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

5.4 อื่น(ระบุ)
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กันตคุณ   สรรพกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักงานสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  สำนักงานปิติเสรี
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชวนา   วิวัฒน์พนชาติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารพนชาติ   ชั้น 1,3   8/4   ซ.วิภาวดี 44   ถ.วิภาวดีรังสิต   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ   10900
  โทรศัพท์:   02-941-3584-6     มือถือ:   081-637-9767     แฟกซ์:   02-941-3658
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัทบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กษิดิศ   ธรรมอุปกรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัทสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ธนวัชร   ศุภโรจน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ที่ปรึกษาธุรกิจ
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปรีชา   ปรมาพจน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรรณสุภา   เสสะเวช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไววิทย์   อุทัยเฉลิม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักงานสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท พีเอ บาลานซ์ เอเซีย แปซิฟิก จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มาริสา   ปริญญาปริวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคาร 42 ทาวเวอร์   ชั้น 16   65   ซ.สุขุมวิท 42   ถ.สุขุมวิท   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-712-2576     มือถือ:   081-948-7230     แฟกซ์:   02-712-3214
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การบํญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ฤดีวรรณ   เนติวิวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ชื่อธุรกิจ :  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พณัญญา   บัณฑุวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักงานบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   แววตา   วงศ์เชาวน์วัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุทธารักษ์   ปัญญา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัท พูลผล จำกัด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมจิตต์   จันทร์รัฐิติกาล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ที่ปรึกษาการเงินและบริหารบุคคล
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อนันต์   เกตุพิทยา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักตรวจสอบภายใน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทักขิณา   หาญวงศ์ฤทธิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัทสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภูมิ   เรืองสินภิญญา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กมล   เสริมนรา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -