รายการ “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 6/2562 วิทยากรโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

รายการ “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 6/2562

วิทยากรโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในหัวข้อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

 

เมื่อวันอังคารที่  23 กรกฎาคม  2562  เวลา 18.00 - 20.00  น.

ณ  ห้อง 105  ห้อง  "สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี"  ชั้น 1  อาคารไชยยศสมบัติ  3

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ