22/09/2017 บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย"

on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ
สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดบรรยายพิเศษ  หัวข้อ "Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย"

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 
30  สิงหาคม  2560ณ  ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้  กรุงเทพฯ