นิสิตเก่าเกียรติยศ

on . Posted in นิสิตเก่าเกียรติยศ

 

      ในโอกาสที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2551 สมาคมฯและคณะฯ ได้ร่วมกันจัดงาน "70 ปี แห่งเกียรติภูมิบัญชีจุฬาฯ" ขึ้น ซึ่งในงานได้มีการเชิดชูเกียรติแก่นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ดำรงตำแหน่งสำคัญและทรงเกียรติ สร้งชื่อเสียงให้ กับคณะฯและสมาคมฯ ประกาศเป็นนิสิตเก่าดีเด่น ดังเช่นทุกปี

      พร้อมกันนี้ ในโอกาสพิเศษ 70 ปีของคณะฯ นี้ สมาคมฯได้พิจารณาและยกย่องบุคคลผู้เป็นนิสิตเก่า ผู้ทรงเกียรติ ที่ได้สร้างเกียรติประวัติ คุณูประการสูงสุดให้กับคณะฯ มหาวิทยาลัย สังคมส่วนรวม และประเทศชาติให้เป็น "นิสิตเก่าเกียรติยศ" จำนวน 2 ท่าน ได้แก่


ศาสตราจารย์กิตติคุณ
เติมศักดิ์ กฤษณามระ

 


ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์