นิสิตเก่าดีเด่น

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 
บัญชีจุฬาฯดีเด่น
 
      บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น เห็นตระหนัก   เริ่มประจักษ์ ปีสองเก้า เฝ้าสรรหา
แปดสิบเจ็ดท่าน ปีเดียวได้ เป็นฉันทา   มติสมา คมศิษย์เก่า คณะบัญชี
      จนถึงปี ห้าหนึ่ง รวมครบร้อย   เจ็ดสิบท่าน ล้วนพลอย เพิ่มศักดิ์ศรี
ผู้ดีเด่น หลายด้าน ผ่านเวที   หลายหน้าที่ หลายอาชีพ หลากคุณธรรม
      ข้าราชการ พลเรือน ระดับสิบ   ล้วนกระพริบ เป็นผู้นำ ล้ำเกินถาม
เป็นทหาร หรือตำรวจ ยศเรืองนาม   พลตรีตาม ขึ้นไป ได้พิจารณา
      ผู้บริหาร สูงสุด ของภาครัฐ   รวบรวมจัด คัดเลือก ล้วนถ้วนหน้า
ศาสตราจารย์ อาจารย์เด่น ด้านวิชา   ผู้บัญชา ธุรกิจ มหาชน
      อีกพิเศษ เป็นผู้รับ เชิดชูเกียรติ   ไม่รังเกียจ ทุกด้านสรรพ ร่วมสนับสนุน
คณะบัญชี จุฬาฯสร้าง ผู้ค้ำจุน   เป็นผู้หนุน ชาติมั่นคง ความเป็นไทย
      ปีห้าหนึ่ง ถึงครบ เจ็ดสิบปี   สถาปนา คณะบัญชี จุฬาฯให้
ได้สร้างคน มีคุณธรรม เพื่อชาติไทย   ยืนก้าวไกล เกื้อหนุน พร้อมคุณธรรม
      ความมุ่งมั่น ของเรา เนาแน่วแน่   ไม่เพียงแต่ สร้างบัณฑิต จิตแจ่มใส
สร้างสังคม สิ่งแวดล้อม รอดทุกข์ภัย   แผ่นดินไทย ไม่สิ้น สูญคนดี
 
ด้วยความมุ่งมั่นจากสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ตุลาคม 2551
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ ผู้ประพันธ์
 
 

ในโอกาสครบ 4 รอบ คือ 48 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2529

ปีนั้นนายกสมาคมฯ คือคุณจงกล ศรีกาญจนา ได้ริเริ่มรวบรวมประวัติและผลงานของนิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จ และทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งในวงราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรอื่นๆ ประกาศเป็นนิสิตเก่าดีเด่น เป็นการยกย่องคุณงามความดี ความรู้ความสามารถ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2529
 

กิจกรรมที่สำคัญยิ่งของสมาคมฯ ที่กลับมาจัดใหม่อีกครั้งในสมัยที่คุณสหัส ตรีทิพยบุตร เป็นนายกสมาคมฯ ก็คืองานเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าดีเด่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่อง และประกาศเกียรติคุณแก่บรรดานิสิตเก่า ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จ มีคุณงามความดี มีความรับผิดชอบต่อครอบ สังคม ประเทศชาติ

 
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2543
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2544
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2545
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2546
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2547
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2548
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2549
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2550
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2551
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2552
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2553
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2554-2555
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2556
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2557
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2558
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2560
นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2561