นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2529

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


ศ. ฉลวย มะกรสาร


นายเฉลิม ประจวบเหมาะ


ศ. ชลิตา รุนสำราญ


นายทวี กมลรัตน์


ศ.กิตติคุณ คุณหญิง
บุญสิริ ชวลิตธำรง


นางศรีอุทัย ปวนะฤทธิ์


ศ. สมจิตต์ โอสถานนท์

 

 


นางจินตนา (ธรรมโชติ) แพ่งสภา

 

 


นายปฎิพัทธ์ อารยะศาสตร์


นายวิลาศ มณีวัต


นางสุรีพันธ์ มณีวัต


พลเรือตรีอาทิตย์ ศรีศุกรี

 

 


นางวราภรณ์ คชนันทน์


นายวิรัช อารมย์ดี


นายสมพร เทพสิทธา


พล.ต.ต. อุทัย กุณฑลบุตร

 

 


นายจุฬา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


ศ.กิตติคุณ เพ็ญแข 
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา


มล.สมศักดิ์ กำภู

 

 


นายกำธร สถิรกุล


ศ.กิตติคุณ เถาวัลย์ นันทาภิวัฒน์

 

 


นายเฉลียว สุวรรณกิตติ


นายณรงค์ ศักดาทร


นายประยูร จินดาศิลป์


ศ.กิตติคุณ เติมศักดิ์ กฤษณามระ


นายเสนาะ ธรรมดี


นายอาทร ติตติรานนท์


นายอุทิศ สุนทรานนท์

 

 


นางจงกล ศรีกาญจนา


นางบุญเทียม สุวรรณอัตถ์


นางพรศรี ชุตินทรานนท์


นายภุชงค์ เพ่งศรี


พล อ.ต.อารัญ เฉลิมแสนยากร

 

 


นายเฉลิม จันทรอุไร


นายรัตนะ ยาวะประภาษ


พล อ.ต.วัฒนา มุ่งการดี


นายสมพงศ์ ธนะโสภณ


นายอำนวย วีรวรรณ

 

 


นายนิตย์ ศรียาภัย


พล ต.ต.เยาว์ ยุวะนิยม

 


 


นายกำจร สถิรกุล


คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์


นายทวีเกียรติ กฤษณามระ


นางประจิตต์ กำภู


ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล


นายวีระ ปิตรชาติ


ศ.ศรีปริญญา รามโกมุท


มล. ศรีฟ้า มหาวรรณ


รศ.สุธี เอกะหิตานนท์


คุณหญิงสมศรี กันธมาลา

 

 


นางเจตนี โชติกเสถียร


ศ.ดร นราศรี ไววนิชกุล


เรือเอกผจง ตินติเฉลิม


เรืออากาศเอกสุขุม สิงคารวณิช


นายอภิวัฒน์ นันทาภิวัฒน์


นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย


นายอนุชาต ชัยประภา

 

 


ศ. ปรียา วอนขอพร


นางวันเพ็ญ จันทรวิโรจน์

 

 


นายบดี จุณณานนท์


ศ.ปัจจัย บุนนาค

 

 


ศ.พิเศษ ดร.ชมเพลิน จันทร์เรืองเพ็ญ


นายประพันธ์ศักดิ์ แพทยานนท์


ศ.กิตติคุณ สมคิด แก้วสนธิ

 

 


นายเกษม ณรงค์เดช


นายปรมาภรณ์ ไกรฤกษ์

 

 


นายเจตน์ สวรรคทัต


ผศ.มาโนช พรพิบูลย์


นายโยธิน อารีย์


นางสาวศจี ศิริสรรพ์


ม.ร.ว.สุชาติจันทร์ ประวิตร

 

 


รศ.โฉมเฉลา เรืองพงษ์


นายยิ่งพันธุ์ มนะสิการ


นายอนุพงษ์ โรจน์ครินทร์

 

 


รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร

 

 


นายชัยฤิทธิ์ ภัทรพิเรนทร์


นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

 

 


นางจันทรา อาชวานันทกุล

 

 


นายเทียนชัย ลายเลิศ


ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล


นายวีรวัฒน์ ชลวณิช


นายศรเทพ โกมุทบุตร

 

 


นายลิขิต เขมะปานนท์


นายอรรณพ จันทรประภา

 

 


นายศิริพงษ์ ลิมปิพิพัฒน์

 

 


นายวศิน เตยธิติ