นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2543

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง
รุ่น 12


นางจิระพรรณ นิรัติศัย
รุ่น 14


ดร.ปัญญา ตินติยวรงค์
รุ่น 21
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2529 และ 2543)


นางรวีพร คูหิรัญ
รุ่น 21


คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
รุ่น 25


พลตรีหญิงสำอางค์ ทองปาน
รุ่น 27


ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
รุ่น 32