นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2544

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


นางอรัญญา สุจนิล
รุ่น 21


นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
รุ่น 22


นายชินสุข วีรวรรณ
รุ่น 23


นายสุกรี คุ้มพันธุ์
รุ่น 23


นางผ่องศรี ยุทธศาสตร์ประสิทธิ์ 
รุ่น 24


ดร.พิศิษฐ เศรษฐวงซ์ 
รุ่น 24


นายบุญชู ดิเรกสถาพร
รุ่น 25


นายวิโรจน์ นวลแข
รุ่น 26
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2529 และ 2544)


นายวิสุทธิ์ มนตรีวัต
รุ่น 26


รศ.ดร. อัจรา จันทร์ฉาย
รุ่น 27


นายวิกรม อัยศิริ
รุ่น 28


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
รุ่น 41

 


 

 


นางบังอร ศตวุฒิ
รุ่น 5


ท่านผู้หญิง อิศรา บุรณศิริ
รุ่น 6


นายสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
รุ่น 8


นายนุกูล ประจวบเหมาะ
รุ่น 9


ร.อ.ท.เศรณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รุ่น 10


รต.นิพันธ์ เบญจวิลาส ร.น.
รุ่น 13


พล.อ.ท.ระวีวงศ์ บุนนาค
รุ่น 13


คุณหญิงดามร ไชยคุนา
รุ่น 14


พลตรียิ่งยง บุญญาลงกรณ์
รุ่น 14


นางดวงใจ พุมชูศรี
รุ่น 15


นางพิมลศรี ศิริไพบูลย์
รุ่น 16


นางเสริมสุข บูรณพันธ์
รุ่น 17


นางจันทนา เจริญโต
รุ่น 18


นางสุจริต บูลกุล
รุ่น 20


นางสาวเอี่ยมจันทร์ เปรมโยธิน
รุ่น 20


รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
รุ่น 21


ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์
รุ่น 24