นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2545

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


นายกวี อังศวานนท์ 
รุ่น 17


นายจตุพร สิหนาทกถากุล รุ่น 21
(นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2529 และ 2545)


นายพรชัย ศรีพิมล
รุ่น 21


นางกฤษณี วรานุศุภากุล
รุ่น 22


นายวิจิตร ณ ระนอง
รุ่น 22


นายมานะ ภัทรธรรม
รุ่น 25


นางสุมาลี บุญพจนสุนทร
รุ่น 25


นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช
รุ่น 26


นางพจนีย์ ธนวรานิช
รุ่น 26


นางพันธ์ทิพย์ สุรทัณฑ์
รุ่น 27


ท่านผู้หญิงมณทินี มงคลนาวิน
รุ่น 27


นายจารึก กังวานพณิชย์
รุ่น 29


นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
รุ่น 30


ศ.ดร. อุทัย ตันละมัย
รุ่น 30


นายวิสิฐ ตันติสุนทร
รุ่น 38