นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2546

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


นางกันยา สิงห์เจริญ
รุ่น 10


รศ. มัลลิกา บุนนาค
รุ่น 21


นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตชม
รุ่น 25


นางลลิดา พันธุ์วิชาติกุล
รุ่น 26


ร.ท.วรากร ไรวา
รุ่น 26


นายศิโรจน์ สวัสดิ์พาณิชย์
รุ่น 28


นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
รุ่น 29


นายบุญเลี้ยง เหลืองนาคทองดี
รุ่น 29


นายเมตตา บันเทิงสุข
รุ่น 30


นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
รุ่น 31


นายทักษะ บุษยโภคะ
รุ่น 32


นายสันติ วิลาสศักดานนท์
รุ่น 32


รศ.ดร.ดนุชา คุณพณิชกิจ
รุ่น 33


นายวิชา พูลวรลักษณ์
รุ่น 41