นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2548

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


นายทำนุ ธรรมมงคล
รุ่น 15


คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน
รุ่น 24


นายประทีป ยงวณิชย์
รุ่น 26


นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ
รุ่น 26


นายเกริกชัย ศิริภักดี
รุ่น 27


นายสุทธิ รจิตรังสรรค์
รุ่น 27


ผศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์
รุ่น 29


นางพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์
รุ่น 30


พล.อ.ต.สุรพล อิ่มแสง
รุ่น 31


ผศ.ดวงสมร อรพินท์
รุ่น 32


นายธนะชัย สันติชัยกูล
รุ่น 33


นายพงศ์พินิจ เตชะคุปต์ 
รุ่น 33


ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
รุ่น 36


นายสุเทพ พีตกานนท์
รุ่น 41


นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์
MBA executive รุ่น 6