นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2549

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
รุ่น 26
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2529 และ 2549)


นางสาวปวีณา เหล่าสวิวัฒน์วงศ์
รุ่น 28


นางภัทรียา เบญจพลชัย
รุ่น 32


นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
รุ่น 36