นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2552

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


คุณพรศิริ ดีระพัฒน์
รุ่น 26
ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


คุณยรรยง พุทธาพิพัฒน์
รุ่น 31
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด


คุณจิรวุฒิ บุญศิริ
รุ่น 36
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค
รุ่น 37
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์


รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
รุ่น 49
อาจารย์ดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2551