นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2554-2555

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


คุณปรีชา  เมฆญารัชชนานนท์

รุ่น 23

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท Eastland Food

Corporation


ศ.พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร

รุ่น 25

ประธานคณะกรรมกา

คณะผู้ประเมินภายนอกกรอบสาม

สมศ.


คุณสรสิทธิ์  สุนทรเกศ

รุ่น 30

ผู้อำนวยการ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก


ผศ.จงพิศ  ศิริรัตน์

รุ่น 30

คณบดี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              


คุณสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล

รุ่น 32

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)       คุณประเวช  องอาจสิทธิกุล

รุ่น 37

เลขาธิการ สำนักงาคณะกรรมการ
กำกับ และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย


รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

รุ่น 47

คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 

คุณพรรณสิรี  อมาตยกุล
รุ่น 49
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด