นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2557

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 

คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง รุ่น 31

 

คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง

รุ่น 31 

กรรมการบริหาร
ในคณะประศาสน์การ (Goverming Body) 

   องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

คุณเมธินี เทพมณี รุ่น 37

 

คุณเมธินี เทพมณี

 รุ่น 37

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ รุ่น 41

 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์

รุ่น 41 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
(มหาชน)

คุณศิระ อินทรกำธรชัย รุ่น 42

 

คุณศิระ อินทรกำธรชัย

รุ่น 42  

ประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
ประเทศไทย,
 ประเทศกัมพูชา

และประเทศลาว 
       

 

คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล รุ่น 47

 

คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล

 รุ่น 47  

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

    


คุณมารุต อรรถไกวัลวที MBA


คุณมารุต อรรถไกวัลวที
MBA  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด
(มหาชน)คุณสมชัย  เลขะพจน์พานิช MBA


คุณสมชัย  เลขะพจน์พานิช
MBA 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)