นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2558

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 

    ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ รุ่น 34    

 

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์

รุ่น 34  

ศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ
สังกัดภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    คุณหิรัญญา สุจินัย รุ่น 36    

 

คุณหิรัญญา สุจินัย

รุ่น 36

เลขาธิการคณะกรรม
การส่งเสริมการลงทุน

คุณปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ รุ่น 36

 

คุณปรัชญา ไอศูรย์ธนเศรษฐ์

รุ่น 36

 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล รุ่น 46

 

รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล

รุ่น 46 

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

คุณบรรณ เกษมทรัพย์ รุ่น 46

 

คุณบรรณ เกษมทรัพย์

รุ่น 46

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด