รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ

เขียนโดย Admin on . Posted in สิทธิประโยชน์สมาชิก

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้สมัครสมาชิกสมาคมฯ 
ลำดับที่ วันที่สมัคร เลขที่ใบเสร็จ ชื่อ - สกุล รุ่น หมายเหตุ รางวัล
2 22.04.52 102 / 5078 คุณเกวลิน  พวงย้อยแก้ว 66 สมาชิกสามัญ บัตรชมภาพยนต์
73 31.05.52 104 / 5154 คุณชริยาพร  นาคอ่อม 70 ภาคีสมาชิก หนังสือ
93 31.05.52 104 / 5174 คุณเวณิกา  องค์พลานุพัฒน์ 70 ภาคีสมาชิก หนังสือ
170 31.05.52 106 / 5264 คุณสิริพร  วรายุทธสกุลชัย 70 ภาคีสมาชิก หนังสือ
273 31.05.52 107 / 5340 คุณลภัสรดา  มาตรปัญญาชน 70 ภาคีสมาชิก หนังสือ
299 31.05.52 110 / 5451 คุณเต็มศิริ  กฤษณะวณิช 70 ภาคีสมาชิก บัตรชมภาพยนต์
404 31.05.52 113 / 5612 คุณกมลภัทร  ธรรมขันติโชติ 70 ภาคีสมาชิก หนังสือ
440 31.05.52 114 / 5669 คุณอภิญญา  จารุสินธนากร 70 ภาคีสมาชิก บัตรตีกอล์ฟ
495 31.05.52 116 / 5761 คุณภัทรา  จันทรสถาพร 70 ภาคีสมาชิก บัตรชมภาพยนต์