อดีตนายกสมาคมฯ

เขียนโดย Admin on . Posted in อดีตนายกสมาคมฯ

 

 
คนที่ 1 คุณเฉลิม ประจวบเหมาะ รุ่น 101.
คุณเฉลิม  ประจวบเหมาะ
รุ่น 1 พ.ศ. 2506-2507
คนที่ 2 คุณสมพร เทพสิทธา รุ่น 4
02.
คุณสมพร  เทพสิทธา
รุ่น 4 พ.ศ. 2508-2509

คนที่ 3 คุณวิลาศ มณีวัต รุ่น 3
03.
คุณวิลาศ  มณีวัต
รุ่น 3 พ.ศ. 2510-2511

คนที่ 4 ดร.อำนวย วีรวรรณ รุ่น 9
04.
ดร.อำนวย  วีรวรรณ
รุ่น 9 พ.ศ. 2512-2515

คนที่ 5 นาวาอากาศเอกพอพันธุ์ มณีรัตน์ รุ่น 3
05.
น.อ.พอพันธุ์  มณีรัตน์
รุ่น 4 พ.ศ. 2516-2517

คนที่ 6 คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ รุ่น 10
06.
คุณหญิงจินดา  จรุงเจริญเวชช์
รุ่น 10 พ.ศ. 2518-2519

คนที่ 7 คุณเสนาะ ธรรมดี รุ่น 7
07.
คุณเสนาะ  ธรรมดี
รุ่น 8 พ.ศ. 2520

คนที่ 8 คุณศรีอุทัย ปวนะฤทธิ์ รุ่น 1
08.
คุณศรีอุทัย  ปวนะฤทธิ์
รุ่น 1 พ.ศ. 2521-2522

คนที่ 9 คุณสุขุม สิงคารวณิช รุ่น 12
09.
คุณสุขุม  สิงคารวณิช
รุ่น 12 พ.ศ. 2523-2524

คนที่ 10 คุณเลิศ วงษ์วานิช รุ่น 6
10.
คุณเลิศ  วงษ์วานิช
รุ่น 6 พ.ศ. 2525-2526

คนที่ 11 คุณจงกล ศรีกาญจนา รุ่น 8
11.
คุณจงกล  ศรีกาญจนา
รุ่น 8 พ.ศ. 2527-2531

คนที่ 12 คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง รุ่น 12
12.
คุณหญิงนงคราญ  จันทนยิ่งยง
รุ่น 12 พ.ศ. 2532-2533

คนที่ 13 เรือตรีนิพันธ์ เบ็ญจวิลาส ร.น. รุ่น 13

13.

คุณนิพนธ์ เบ็ญจวิลาส
รุ่น 13 พ.ศ. 2534-2536

คนที่ 14 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล  รุ่น 18

14.

คุณสมโภชน์  อินทรานุกูล

รุ่น 18 พ.ศ. 2537-2540

คนที่ 15 คุณสมบัติ เวียงแก้ว รุ่น 19

15.
คุณสมบัติ  เวียงแก้ว
รุ่น 19 พ.ศ. 2541-2542

คนที่ 16 คุณสหัส ตรีทิพยบุตร รุ่น 19
16.
คุณสหัส  ตรีทิพยบุตร
รุ่น 28 พ.ศ. 2543-2546

คนที่ 17 คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ รุ่น 26
17.
คุณพิมพ์ใจ  โพธิภักติ
รุ่น 26 พ.ศ. 2547-2550

คนที่ 18 คุณธนะชัย สันติชัยกูล รุ่น 33
18.
คุณธนะชัย  สันติชัยกูล
รุ่น 33 พ.ศ. 2551-2554


19.
คุณประสัณห์ เชื้อพานิช
รุ่น 30 พ.ศ.2555 - 2558