พันธกิจและวิสัยทัศน์

เขียนโดย Admin on . Posted in พันธกิจและวิสัยทัศน์

"สร้างความผูกพันในหมู่นิสิตเก่าให้แข็งแกร่ง และ
ร่วมสนับสนุนในการสร้างให้บัญชีจุฬาฯ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ"
 
สร้างโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ได้รับรู้ข่าวสารของสมาคมฯ และคณะฯ สร้างบทบาทของสมาคมฯ ในอันที่จะสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ ทั้งด้านความรู้และกิจกรรม ในอันที่จะสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ รวมทั้งให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดให้มีกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม