มาตรฐานการบัญชี 2550

เขียนโดย Admin on . Posted in วิชาการ

ปี 2550 สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทำมาตรฐานการบัญชี 13 ฉบับ โดย 3 ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบับที่ 45 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และฉบับที่ 46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า ให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังสำหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เพื่อให้การปฏิบัติทางบัญชีในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีที่ประกาศตั้งแต่กันยายน ปี 2549 และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS – International Financial Reporting

เคล็ดวิชา..หัวหน้า..มือโปร...

เขียนโดย Admin on . Posted in วิชาการ

เรียบเรียงจาก การเสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 2/2552 ในหัวข้อ “เคล็ดวิชาหัวหน้ามือโปร” โดย คุณงามจิตต์ ศิริจินดาเลิศ รุ่น 39 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนบุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ ห้องปูนซิเมนต์ไทย อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียบเรียงโดย อิ้งค์ - กมลวิทย์ จันทร์สุริยะเขต นิสิตภาควิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (shi’67)

 

Forword mall อาจติดคุกได้อย่างไร

เขียนโดย Admin on . Posted in วิชาการ

 

เรียบเรียงจาก การเสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 3/2552 ในหัวข้อ “ Forward Mail อาจติดคุกได้อย่างไร ” โดย คุณสิริยศ ศรีสุขสวัสดิ์ รุ่น 36 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)และ คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม รุ่น 36 ผู้จัดการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องปูนซิเมนต์ไทย อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย