shicu

ข้อมูลอื่นๆ

สมาคมนิสิตเก่า 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงาน : ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-255-8614, 02-218-5703

โทรสาร :

02-255-3078

อีเมล์ :

cualumni@cscoms.com