พาณิชย์ จับมือ คณะบัญชี จุฬาฯ จัดทำโครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการฯ ให้เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

พาณิชย์ จับมือ คณะบัญชี จุฬาฯ จัดทำโครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการฯ ให้เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้ร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดทำมาก่อน จึงต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่ความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นแนวทางในการให้โรงพยาบาลเอกชนคิดราคาที่เป็นธรรมกับผู้ป่วย และทำให้โรงพยาบาลเอกชนมีกำไรในการดำเนินธุรกิจได้ ขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในอัตราที่เหมาะสม โดยเกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายในความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์กำไรส่วนเกินระหว่างราคาขายและต้นทุนที่เหมาะสมของยา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการกำหนดราคา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอชื่นชมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคม โดยอาศัยความรู้ความสามารถของอาจารย์ในคณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่ดีต่อหน่วยงานอื่นที่จะทำประโยชน์ให้เกิดคุณูปการต่อประเทศไทยสืบต่อไปในอนาคต