สัมมนาหัวข้อ TFRS for NPAEs: ประเด็นสำคัญและทิศทางในอนาคต

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะ​พาณิช​ยศ​า​สตร์และ​การบัญชี​จุฬาฯ

จัดสัมมนาหัวข้อ TFRS for NPAEs: ประเด็นสำคัญและทิศทางในอนาคต

โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขาการ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  ณ ห้องแมดาริน A B โรงแรมแมนดาริน