ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)

เขียนโดย Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 20 (พ.ศ.2563)

เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ เป็นบัญชีจุฬาฯดีเด่น ครั้งที่ (พ.ศ. 2563)  

โดยกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อกำหนดแต่ละประเภทที่ระบุไว้ ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  และส่งมายัง

คณะกรรมการสรรหา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์   และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2255-8614   0-2218-5703
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

โดยสามารถดูรายละเอียดจาก www.shicu.com

หมายเหตุ  โปรดกรอกแบบเสนอชื่อส่งถึงคณะกรรมการสรรหา บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

ดาวน์โหลดไฟล์