ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อ นวัตเภตรา ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

เขียนโดย Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่อง และได้รับรางวัล “นวัตเภตรา” ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563)

โดยกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อกำหนดแต่ละสาขาที่ระบุไว้ สาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

ส่งมายัง “คณะกรรมการสรรหา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2255-8614 0-2218-5703 หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อ จาก www.shicualumni.com

หมายเหตุ  โปรดกรอกแบบเสนอชื่อ ส่งถึงคณะกรรมการสรรหา “นวัตเภตรา” ภายในวันที่ 29 มกราคม  2564