29/01/2012 : คุณประสัณห์ เชื้อพานิชได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อีก 11 ท่าน

เขียนโดย Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดปี 2554 ให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบ 

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญอีกวาระหนึ่ง คือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ รุ่น 30 ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วาระปี พ.ศ. 2555–2556 พร้อมผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมฯ อีก 11 ท่าน ดังมีรายนาม
 ดังนี้ 
1.รศ.วัฒนา ศิวะเกื้อ รุ่น 22
2.คุณทิพวรรณ์ วุฑฒิสาร รุ่น 26
3.คุณผการัตน์ อรุณธารี รุ่น 26
4.คุณเพลินพิศ ธันวารชร รุ่น 26
5.คุณวัชรี คุณกิตติ รุ่น 30
6.คุณสุวนีย์ กิตติปัญญางาม รุ่น 30
7.คุณสุวดี สุวรรณวลัยกร รุ่น 30
8.คุณปัญญา ฉัททันต์รัศมี รุ่น 30
9.คุณทิพสุดา สนธยางกูล รุ่น 33
10.คุณวิชา กุลกอบเกียรติ รุ่น 36
11.คุณวิสิฐ ตันติสุนทร รุ่น 38