22/08/2012 : กองทุนสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กวบจ.)

เขียนโดย Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

   “กองทุนสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่า เอ็ม เอ็ม พี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีเงินในกองทุนจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ซึ่งได้จากการจัดเสวนาพิเศษ “มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังผ่านสายตาผู้ว่าแบงก์ชาติ” ในโอกาสครบรอบ 72 ปี คณะฯ บรรยายโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 หลักเกณฑ์ในการขอการสนับสนุนจากกองทุนฯ มีดังนี้

 

        1. ให้การสนับสนุนเงินรางวัลและโล่ จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 80,000 บาท สำหรับคณาจารย์ของคณะฯ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านงานวิจัยในแต่ละปี

        2. ให้การสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการ ลงในวารสารที่เป็น Peer Review Journal โดยให้การสนับสนุนเท่ากับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ที่คณะฯ ให้กับคณาจารย์ของคณะฯ ตามประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารหรือเอกสาร วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี พ.ศ. 2555 ตามประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

        3. ให้การสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนิสิตหรือนิสิตเก่า ที่มีการตีพิมพ์บทความวิจัย หรือบทความวิชาการในวารสาร ที่เป็น Peer Review Journal ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เนื้อหา และข้อมูลจาก การศึกษาอิสระ (Independent Study) โครงการพิเศษ (Special Project) หรือโครงการปริญญาโท (Master Project) โดยการตีพิมพ์บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยนั้น จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง ของการสำเร็จการศึกษาของนิสิต โดยนิสิตจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

 

โดยข้อ 2 และ ข้อ 3 จะใช้จนกว่าเกณฑ์และประกาศของคณะฯ ในลักษณะเดียวกันสามารถใช้ได้

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ในนามของสมาคมฯทั้งสาม ได้มอบเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการจากกองทุนเป็นครั้งแรก รางวัลละ 10,000 บาท รวม 2 รางวัล ให้แก่ อาจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ จากบทความเรื่อง “บทบาทของรายงานของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงานวิจัยทางการบัญชีและการเงิน” และ ผศ.ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค ซึ่งเขียนร่วมกับ ผศ. ดร. พิมพ์พนา ปิตธวัชชัย และ อาจารย์ ดร. ภาวิณี มะโนวรรณ จากบทความเรื่อง “การวัดมูลค่าและการรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน” ซึ่งทั้งสองบทความตีพิมพ์ในวารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1(มกราคม - มีนาคม) เลขที่ฉบับ 131 ปี 2555 และ สามารถอ่าน และdown load ได้จาก http://cbsreview.acc.chula.ac.th การสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ จะเป็นอีกกำลังที่จะช่วยในการพัฒนาด้านวิชาการของคณะ และมีส่วนผลักดันให้คณะฯได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับโลก จากสถาบันทั้ง AACSB จากสหรัฐอเมริกา และ EQUIS จากภาคพื้นยุโรป ในอนาคตอันใกล้