การจัดทำหอประวัติคณะฯ

เขียนโดย Admin on . Posted in กิจกรรมคณะฯ


      นับตั้งแต่วันสถาปนาก่อตั้งคณะฯ เมื่อ 22 ตุลาคม 2481 จวบถึงวันนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีฯ ของเรา ก็มีอายุย่างเข้า 6 รอบ 72 ขวบปีแล้ว ตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน คณะฯได้ผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย เติบใหญ่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แผนกวิชาการบัญชีและพาณิชย์ ของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น สู่ความเป็นสถาบันที่โดดเด่น อุดมด้วยนวัตกรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆ ออกรับใช้สังคม รุ่นแล้วรุ่นเล่าศิษย์เก่าของคณะฯ จำนวนมากมีบทบาทสำคัญอยู่ในองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน แม้ในระดับชาติ ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย

      เพื่อรวบรวมเรื่องราวอันเป็นประวัติศาสตร์ คณะฯ โดยท่านคณบดี มีความประสงค์จะจัดทำหอประวัติของคณะฯ ขึ้น (หอจดหมายเหตุ)เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง (น้อง ๆ) ได้มีแหล่งสืบค้นเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปตลอดเส้นทางอันน่าภาคภูมิใจและขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องนี้ขึ้นแล้ว

      คณะกรรมการจัดทำหอประวัติ มีความยินดี ขอเรียนเชิญนิสิตเก่าทุกท่าน เข้าร่วมในการจัดทำหอประวัติของคณะฯ ในครั้งนี้ร่วมกันโดยอย่างน้อยที่สุดที่นิสิตเก่าทุกท่านพอจะทำได้คือ การช่วยประชาสัมพันธ์ หรือหากท่านใดที่พอจะมีภาพอันควรเก็บเป็นประวัติศาสตร์ หรือหลักฐานอันใดที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตที่ควรค่าแก่การรวบรวมอยู่ในหอประวัติแห่งนี้ ท่านก็สามารถมีส่วนร่วมด้วยได้ โดยแจ้งไปยังคณะทำงานได้ที่

 

 

คุณกรรณิกา ไตรภาดา (เลขานุการคณะฯ)

02-2185777

คุณสุนิษา กลึงพงษ์ (เลขานุการคณบดี)

02-2185781

รศ.ไพลิน ผ่องใส

02-2185703

รศ.ดุษฎี สงวนชาติ

02-2185759-60

รศ.ดร.พัชราวลัย ชัยปาณี

02-2185680

สมาคมนิสิตเก่าฯ  - คุณวัตสันต์ พงศ์วราภา

02-2558614

                                  - คุณดุษณี ศกุนะสิงห์

02-2185703

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.