สัมมนาวิชาการ หัวข้อ ความแตกต่างชั่วคราว ที่ใช้บันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอตัด (TAS12)

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in กิจกรรมสมาชิกและนิสิตเก่า

ฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาฯ จัดสัมมนา ครั้งที่ 2/2562  

หัวข้อ ความแตกต่างชั่วคราว ที่ใช้บันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอตัด (TAS12) รวมถึง update มาตรฐานบัญชี PAEs และ NPAEs

ในวันศุกร์ที่  5  กรกฎาคม  2562  ณ ห้องแมนดาริน โรงแรมแมนดาริน 

วิทยากรโดย :  

 รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต  ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนากว่า 250 คน