ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562)

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in กิจกรรมสมาชิกและนิสิตเก่า

ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อ บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่  19  (พ.ศ.2562)

เพื่อให้การเสนอชื่อเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีความหลากหลายมากที่สุด สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนนิสิตเก่า เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณเป็นบัญชีจุฬาฯดีเด่น ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562) โดยกรอกแบบฟอร์มเสนอชื่อและข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อกำหนดแต่ละประเภทที่ระบุไว้ ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น  และส่งมายัง “คณะกรรมการสรรหานิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์  0-2255-8614, 0-2218-5703 โทรสาร 0-2255-3078  หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยสามารถดูรายละเอียดจาก  www.shicu.com

หมายเหตุ  โปรดกรอกแบบเสนอชื่อส่งถึงคณะกรรมการสรรหานิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯดีเด่น ภายในวันที่ 31  ตุลาคม  2562