19/08/2012 : สมาคมฯ มอบทุนการศึกษา 500,000 บาท‏

on . Posted in ข่าวจากคณะฯและสมาคมฯ

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มอบเงินจำนวน  500,000  บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ทุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตที่เรียนดีแต่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์
เนื่องในโอกาสครบรอบ  50  ปี  ของการก่อตั้งสมาคมฯ    เมื่อวันอาทิตย์ที่  19  สิงหาคม   2555